Македонски  Англиски  Контакт

ДОБРЕДОЈДОВТЕ
НА ВЕБ СТРАНАТА НА АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА
Бул. Свети Климент Охридски бр. 26
1000 Скопје

Тел: ++389 (0)2 3290 760
++389 (0)2 3244 600
Факс: ++389 (0)2 3290 789
Осигурување:
 

 ОГЛАСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
 дознајте повеќe >>>

 ONLINE ПЛАЌАЊЕ НА ПОЛИСА
 дознајте повеќe >>>

 НОВО: ОСИГУРУВАЊЕ НА АВТОМОБИЛСКИ ГУМИ
 дознајте повеќe >>>

 

 ИЗДАВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО СТРУМИЦА
 дознајте повеќe >>>

 

 ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА БАНКОМАТ
 дознајте повеќe >>>

 
 ДОБРЕДОЈДОВТЕ

Добредојдовте на веб страницата на Националната групација за осигурување А.Д. Осигурителна полиса

А.Д. Осигурителна полиса Скопје е првата и засега единствена Национална групација за осигурување во Република Македонија. Како таква, ги покрива сите класи на неживотно осигурување, за што повеќе ќе најдете на оваа веб страница.

 
 Видови на осигурување Локации